Login Register

有关标准的本体


standard; 标准

Download #2016-06-19 01:52
 • An ontology about standards.
<rdf:RDF xmlns="http://www.chuci.info/schema/standard#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:vann="http://purl.org/vocab/vann/" xmlns:vs="http://www.w3.org/2003/06/sw-vocab-status/ns#" xml:base="http://www.chuci.info/schema/standard">
 <owl:Ontology rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard">
  <dct:title xml:lang="en-us">An ontology about standards.</dct:title>
  <dct:title xml:lang="zh-cn">有关标准的本体</dct:title>
  <dct:creator>taurenjerin@qq.com</dct:creator>
  <dct:created>2016-4-24</dct:created>
  <dct:modified>2016-6-18</dct:modified>
  <vann:preferredNamespacePrefix>chucistandard</vann:preferredNamespacePrefix>
  <vann:preferredNamespaceUri>http://www.chuci.info/schema/standard</vann:preferredNamespaceUri>
 </owl:Ontology>
 <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Annotation properties
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->
 <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Data properties
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->
 <!-- http://www.chuci.info/schema/standard#name -->
 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#name">
  <rdfs:label xml:lang="en">name</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">名称</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:DatatypeProperty>
 <!-- http://www.chuci.info/schema/standard#code -->
 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#code">
  <rdfs:label xml:lang="en">code</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">代码</rdfs:label>
  <rdfs:comment xml:lang="en">Standard code or number.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="zh-cn">标准号或代码。</rdfs:comment>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#string" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:DatatypeProperty>
 <!-- category/classification -->
 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#ics">
  <rdfs:label xml:lang="en">ICS</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">国际标准分类号</rdfs:label>
  <rdfs:comment xml:lang="en">International standard classification</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="zh-cn">国际标准分类号</rdfs:comment>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#string" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:DatatypeProperty>
 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#ccs">
  <rdfs:label xml:lang="en">CCS</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">中国标准分类号</rdfs:label>
  <rdfs:comment xml:lang="en">Chinese standard classification</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="zh-cn">中国标准分类号</rdfs:comment>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#string" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:DatatypeProperty>
 <!-- date -->
 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#issuanceDate">
  <rdfs:label xml:lang="en">issuance date</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">颁发日期</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:DatatypeProperty>
 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#firstIssuanceDate">
  <rdfs:label xml:lang="en">first issuance date</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">首次发布日期</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:DatatypeProperty>
 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#reviewAffirmanceDate">
  <rdfs:label xml:lang="en">review affirmance date</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">复审确认日期</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:DatatypeProperty>
 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#trialDate">
  <rdfs:label xml:lang="en">trial date</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">试行日期</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:DatatypeProperty>
 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#executeDate">
  <rdfs:label xml:lang="en">execute date</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">施行日期</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:DatatypeProperty>
 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#revocatoryDate">
  <rdfs:label xml:lang="en">revocatory date</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">废止日期</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:DatatypeProperty>
 <owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#planNumber">
  <rdfs:label xml:lang="en">plan number</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">计划编号</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#NationalStandardOfChina" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#string" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:DatatypeProperty>
 <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // RDF properties
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->
 <rdf:Property rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#date">
  <rdfs:label xml:lang="en">Date</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-CN">日期</rdfs:label>
  <rdfs:comment xml:lang="en">The date at which an event occurred.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="zh-CN">事件发生的日期。</rdfs:comment>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Event" />
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/date" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </rdf:Property>
 <rdf:Property rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#place">
  <rdfs:label xml:lang="en">Place</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-CN">地点</rdfs:label>
  <rdfs:comment xml:lang="en">The place at which an event occurred.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="zh-CN">事件发生的地点。</rdfs:comment>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Event" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </rdf:Property>
 <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Object Properties
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->
 <!-- agents -->
 <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#draftingAgent">
  <rdfs:label xml:lang="en">drafting agents</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">起草主体</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/business#Organization" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:ObjectProperty>
 <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#governor">
  <rdfs:label xml:lang="en">governor</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">主管部门</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/business#Organization" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:ObjectProperty>
 <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#technicalAgent">
  <rdfs:label xml:lang="en">technical agents</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">技术主体</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/business#Organization" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:ObjectProperty>
 <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#distributedBy">
  <rdfs:label xml:lang="en">distributed by</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">颁发主体</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/business#Organization" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:ObjectProperty>
 <!-- http://www.chuci.info/schema/standard#status -->
 <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#status">
  <rdfs:label xml:lang="en">status</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">状态</rdfs:label>
  <rdfs:comment xml:lang="en">Status of standard: active or revocatory.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="zh-cn">标准的状态:现行或废止。</rdfs:comment>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#StandardStatus" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:ObjectProperty>
 <!-- http://www.chuci.info/schema/standard#kind -->
 <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#kind">
  <rdfs:label xml:lang="en">kind</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">性质</rdfs:label>
  <rdfs:comment xml:lang="en">Kind of standard: mandatory; recommendatory, steering.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="zh-cn">标准的性质:强制性;推荐性;指导性。</rdfs:comment>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#StandardKind" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:ObjectProperty>
 <!-- http://www.chuci.info/schema/standard#category -->
 <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#category">
  <rdfs:label xml:lang="en">category</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">类别</rdfs:label>
  <rdfs:comment xml:lang="en">Category of standard: product, basis, method, management, security, health, environmental protection, others.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="zh-cn">标准的类别:产品;基础;方法;管理;安全;卫生;环保;其他。</rdfs:comment>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#StandardCategory" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:ObjectProperty>
 <!-- replaces, replaced by -->
 <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#replaces">
  <rdfs:label xml:lang="en">replaces</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">替代</rdfs:label>
  <rdfs:comment xml:lang="en">Replaces the old ones.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="zh-cn">替代了旧标准。</rdfs:comment>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:ObjectProperty>
 <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#replacedBy">
  <rdfs:label xml:lang="en">replaced by</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">被……替代</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:ObjectProperty>
 <!-- http://www.chuci.info/schema/standard#event -->
 <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#event">
  <rdfs:label xml:lang="en">Event</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-CN">事件</rdfs:label>
  <rdfs:comment xml:lang="en">An event associated with a standard.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="zh-CN">和标准有关联的事件。</rdfs:comment>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Event" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:ObjectProperty>
 <!-- adopted standard -->
 <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#adoptedInternationalStandard">
  <rdfs:label xml:lang="en">adopted international standard</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">采用了国际标准</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#AdoptedStandard" />
 </owl:ObjectProperty>
 <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#applicationDegree">
  <rdfs:label xml:lang="en">application degree</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">采用程度</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#AdoptedStandard" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#ApplicationDegree" />
 </owl:ObjectProperty>
 <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#categoryOfInternationalStandard">
  <rdfs:label xml:lang="en">category Of International Standard</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">国际标准类别</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
  <rdfs:domain rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#AdoptedStandard" />
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#InternationalStandardCategory" />
 </owl:ObjectProperty>
 <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Classes
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->
 <!-- Standard -->
 <owl:Class rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard">
  <rdfs:label xml:lang="en">Standard</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">标准</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:Class>
 <owl:Class rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#IndustryStandard">
  <rdfs:label xml:lang="en">Industry Standard</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">行业标准</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
 </owl:Class>
 <owl:Class rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#NationalStandard">
  <rdfs:label xml:lang="en">National Standard</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">国家标准</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
 </owl:Class>
 <owl:Class rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#NationalStandardOfChina">
  <rdfs:label xml:lang="en">National Standard of China</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">中国国家标准</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#NationalStandard" />
 </owl:Class>
 <!-- http://www.chuci.info/schema/standard#StandardKind -->
 <owl:Class rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#StandardKind">
  <rdfs:label xml:lang="en">Standard Kind</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">标准性质</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:Class>
 <!-- http://www.chuci.info/schema/standard#StandardStatus -->
 <owl:Class rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#StandardStatus">
  <rdfs:label xml:lang="en">Standard Status</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">标准状态</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:Class>
 <!-- http://www.chuci.info/schema/standard#StandardCategory -->
 <owl:Class rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#StandardCategory">
  <rdfs:label xml:lang="en">Standard Category</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">标准类别</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:Class>
 <!-- http://www.chuci.info/schema/standard#InternationalStandardCategory -->
 <owl:Class rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#InternationalStandardCategory">
  <rdfs:label xml:lang="en">International Standard Category</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">国际标准类别</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:Class>
 <!-- http://www.chuci.info/schema/standard#ApplicationDegree -->
 <owl:Class rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#ApplicationDegree">
  <rdfs:label xml:lang="en">Application Degree</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">采用程度</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:Class>
 <!-- http://www.chuci.info/schema/standard#AdoptedStandard -->
 <owl:Class rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#AdoptedStandard">
  <rdfs:label xml:lang="en">Adopted International Standard</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">采用的标准</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Standard" />
 </owl:Class>
 <!-- http://www.chuci.info/schema/standard#Event -->
 <owl:Class rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#Event">
  <rdfs:label xml:lang="en">Event</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-CN">事件</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://purl.org/NET/c4dm/event.owl#Event" />
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://sw.opencyc.org/2009/04/07/concept/en/Event" />
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://linkedevents.org/ontology/Event" />
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Event" />
 </owl:Class>
 <owl:Class rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#IssuanceEvent">
  <rdfs:label xml:lang="en">Issuance Event</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-CN">发布事件</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Event" />
 </owl:Class>
 <owl:Class rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#ReviewAffirmanceEvent">
  <rdfs:label xml:lang="en">Review Affirmance Event</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-CN">复审确认事件</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Event" />
 </owl:Class>
 <owl:Class rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#TrialEvent">
  <rdfs:label xml:lang="en">Trial Event</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-CN">试行事件</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Event" />
 </owl:Class>
 <owl:Class rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#ExecuteEvent">
  <rdfs:label xml:lang="en">Execute Event</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-CN">施行事件</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Event" />
 </owl:Class>
 <owl:Class rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#RevocatoryEvent">
  <rdfs:label xml:lang="en">Revocatory Event</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-CN">废止事件</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#Event" />
 </owl:Class>
 <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Individuals
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->
 <!-- 标准性质/Standard Kind -->
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#Mandatory">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#StandardKind" />
  <rdfs:label xml:lang="en">Mandatory</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">强制性</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#Recommendatory">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#StandardKind" />
  <rdfs:label xml:lang="en">Recommendatory</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">推荐性</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#Steering">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#StandardKind" />
  <rdfs:label xml:lang="en">Steering</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">指导性</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
 <!-- 标准状态/Standard Status -->
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#StatusActive">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#StandardStatus" />
  <rdfs:label xml:lang="en">Active</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">现行</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#StatusRevocatory">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#StandardStatus" />
  <rdfs:label xml:lang="en">Revocatory</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">废止</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
 <!-- 标准类别/Standard Category -->
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#CategoryProduct">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#StandardCategory" />
  <rdfs:label xml:lang="en">product</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">产品</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#CategoryBasis">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#StandardCategory" />
  <rdfs:label xml:lang="en">basis</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">基础</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#CategoryMethod">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#StandardCategory" />
  <rdfs:label xml:lang="en">method</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">方法</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#CategoryManagement">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#StandardCategory" />
  <rdfs:label xml:lang="en">management</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">管理</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#CategorySecurity">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#StandardCategory" />
  <rdfs:label xml:lang="en">security</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">安全</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#CategoryHealth">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#StandardCategory" />
  <rdfs:label xml:lang="en">health</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">卫生</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#CategoryEnvironmentalProtection">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#StandardCategory" />
  <rdfs:label xml:lang="en">environmental protection</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">环保</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#CategoryOthers">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#StandardCategory" />
  <rdfs:label xml:lang="en">others</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">其他</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
 <!-- 国际标准类别/International Standard Category -->
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#ISC-Null">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#InternationalStandardCategory" />
  <rdfs:label xml:lang="en">Null</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">无</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#ISC-ISOStandard">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#InternationalStandardCategory" />
  <rdfs:label xml:lang="en">ISO Standard</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">ISO标准</rdfs:label>
  <rdfs:comment xml:lang="en">ISO: International Organization for Standardization.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="zh-cn">ISO:国际标准化组织。</rdfs:comment>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#ISC-IECStandard">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#InternationalStandardCategory" />
  <rdfs:label xml:lang="en">IEC Standard</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">IEC标准</rdfs:label>
  <rdfs:comment xml:lang="en">IEC: International Electrotechnical Commission.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="zh-cn">IEC:国际电工委员会。</rdfs:comment>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#ISC-ISOIECStandard">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#InternationalStandardCategory" />
  <rdfs:label xml:lang="en">ISO/IEC Standard</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">ISO/IEC标准</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#ISC-StandardConfirmedByISO">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#InternationalStandardCategory" />
  <rdfs:label xml:lang="en">Standard Confirmed By ISO</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">ISO确认的标准</rdfs:label>
  <rdfs:comment xml:lang="en">Standard Confirmed By International Organization for Standardization.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="zh-cn">国际标准化组织确认的标准。</rdfs:comment>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#ISC-ITUStandard">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#InternationalStandardCategory" />
  <rdfs:label xml:lang="en">ITU Standard</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">ITU标准</rdfs:label>
  <rdfs:comment xml:lang="en">ITU: International Telecommunications Union.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="zh-cn">ITU:国际电信同盟。</rdfs:comment>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#ISC-OtherStandard">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#InternationalStandardCategory" />
  <rdfs:label xml:lang="en">Other Standard</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">其他标准</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
 <!-- 采用程度/Application Degree -->
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#ADIdentical">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#ApplicationDegree" />
  <rdfs:label xml:lang="en">IDT</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">等同</rdfs:label>
  <rdfs:comment xml:lang="en">Identical.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="zh-cn">等同。</rdfs:comment>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#ADModerate">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#ApplicationDegree" />
  <rdfs:label xml:lang="en">MOD</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">修改采用</rdfs:label>
  <rdfs:comment xml:lang="en">Moderate.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="zh-cn">修改采用。</rdfs:comment>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#ADNotEquivalent">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#ApplicationDegree" />
  <rdfs:label xml:lang="en">NEQ</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">非等效</rdfs:label>
  <rdfs:comment xml:lang="en">Not equivalent.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="zh-cn">非等效。</rdfs:comment>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
 <owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.chuci.info/schema/standard#ADEquivalent">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard#ApplicationDegree" />
  <rdfs:label xml:lang="en">EQV</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="zh-cn">等效</rdfs:label>
  <rdfs:comment xml:lang="en">Equivalent.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="zh-cn">等效。</rdfs:comment>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.chuci.info/schema/standard" />
 </owl:NamedIndividual>
</rdf:RDF>
Scan the code, and Share it!